Лекцію читає професор Шейко В.Д.

Головною метою навчально-методичної діяльності кафедри є модернізація та інтенсифікація навчального процесу.

Відповідальний за навчально-методичну роботу: доцент Крижановський О.А.

На кафедрі навчаються здобувачі вищої освіти 5, 6 курсів медичного факультету № 1, № 2 та міжнародного факультету за освітньо-професійними програмами «Медицина» та «Педіатрія», також здобувачі зі скороченим нормативним терміном навчання.

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

5 курс, медичний факультет № 1, № 2, міжнародний факультет.

1. ОК 28 (обов'язковий компонент)

Цикл професійної підготовки: Хірургія, в тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія

Модуль 1.  Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія.

 • Кількість кредитів / годин – 4.0 / 120, із них:
 • лекції  (год.) – 10,
 • практичні заняття (год.)  – 70 ,
 • самостійна робота (год). – 40 .
 • Вид контролю – семестрова підсумкова атестація (СПА).

2. ОК 45 (обов'язковий компонент).

Цикл професійної підготовки: Підготовка офіцерів запасу галузь знань. «Охорона здоров'я».  Спеціальність «Медицина»

Модуль 4. Військово-польова хірургія.

 • Кількість кредитів / годин – 3.0 / 90, із них:
 • лекції  (год.) – 6,
 • практичних занять (год.)  – 38,
 • самостійна робота (год). – 46.
 • Вид контролю – підсумковий модульний контроль (ПМК).

3. ОК 51 (обов'язковий компонент).

Цикл практичної підготовки: Виробнича лікарська практика

Модуль 2.  в. о. дільничого хірурга

 • Кількість кредитів / годин – 1.0 / 30, із них:
 • лекції  (год.) – 0,
 • практичні заняття (год.)  – 8,
 • самостійна робота (год). – 22. 
 • Вид контролю – підсумковий модульний контроль (ПМК).

6 курс, медичний факультет № 1, № 2, міжнародний факультет.

1. ОК 29 (обов'язковий компонент)

Цикл професійної підготовки: Хірургія, в тому числі дитяча хірургія.

 Модуль 1.  Симптоми та синдроми в хірургії

 • Кількість кредитів / годин – 9.0 / 270, із них:
 • лекції  (год.) – 0,
 • практичні заняття (год.)  – 134,
 • самостійна робота (год). – 136.
 • Вид контролю – підсумковий модульний контроль (ПМК).

Робочі навчальні програми за нормативними дисциплінами розроблені згідно з Освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей  «Медицина» та «Педіатрія».

Лекції і практичні заняття проводяться на кафедрі із застосуванням сучасних технологій навчання та інноваційних підходів. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над розробкою і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення з урахуванням необхідності розширення компоненти дистанційної освіти. На кафедрі активно публікуються підручники та навчальні посібники, створюються мультимедійні презентації практичних занять та лекцій, записуються відеолекції та навчальні фільми. На кафедрі функціонує комп’ютерний клас.

Комп'ютерне тестування на кафедрі хірургії №2.

Проводиться комп'ютерне тестування студентів 6 курсу за програмою «Крок-2» та лікарів-інтернів хірургічного профілю. Для підсилення рівня практичної підготовки студентів практикуються активні форми навчання: моделювання виробничих ситуацій, ділова гра, розв'язання ситуаційних задач, відпрацювання практичних навиків і вмінь під час проведення практичних занять, курація хворих, участь в операціях.

 Крім проблемних наукових питань кожного разу практикується робота з хворими у відділеннях, здійснюються огляди, виконуються лікувальні та діагностичні процедури. Працівниками кафедри розроблені та застосовуються для відпрацювання мануальних навичок ряд тренажерів.

 

 

Тренажер проведення сигмоскопа.

 Тренажер для відпрацювання лапароскопічних оперативних втручань.

Тренажер для відпрацювання ендоскопічних втручань в прямій кишцці.