• Історія кафедри.

Кафедра госпітальної хірургії Полтавського медичного стоматологічного інституту заснована у вересні 1975 року наказом МОЗ УРСР № 162/21 від 11.07.1975 року на базі хірургічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні.

Першим завідуючим кафедрою був доктор медичних наук Мазурик Михайло Федотович. У 1969 році він захистив докторську дисертацію на тему: «Склерозирование мозгового вещества надпочечников и двусторонняя поясничная симпатэктомия в комплексном лечении облитерирующего артериоза», працюючи на посаді головного лікаря ПОКЛ, а у 1979 році йому присвоєно вчене звання професора. Мазурик М.Ф. був проректором по лікувальній роботі, членом Республіканського товариства хірургів, головою Полтавського обласного наукового товариства хірургів. Ним опубліковано більше 200 друкованих робіт, в тому числі 3 монографії. Асистентами кафедри були обрані к.мед.н. Гіленко І.О., Діхтенко Г.І., старшим лаборантом – Савченко Н.Г., лаборантом – Журавель Л.Л.

З перших днів існування кафедри тематика наукових розробок, головним чином, була пов'язана з проблемами діагностики та лікування захворювань судин, питаннями хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, жовчнокам’яної хвороби, жовтяниць непухлинного ґенезу, патології щитовидної залози та інші.

У різні періоди до кафедри госпітальної хірургії були приєднані курси: нейрохірургії (завідуючий – доцент Корнієнко В.С.), дитячої хірургії (в.о. зав. курсом – к.мед.н. Діхтенко Г.І., потім доцент Аніщенко С.М.), курс хірургічної стоматології (завідуючий – доцент Мозговий М.П.), курс анестезіології, реанімації і медицини катастроф (завідуючий – к.мед.н., доцент Дикий О.М.).

У 1976 році на посаду доцента кафедри за конкурсом було обрано к.мед.н. Чумака П.Я. У 1983 році він захистив докторську дисертацію і був обраний завідуючим кафедрою загальної хірургії. У 1978 році асистентом кафедри став хірург Рудий М.О., а у 1979 році після закінчення клінічної ординатури – Сакевич П.П. У 1985 році Рудий М.О. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Диагностика и лечение облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей с множественными окклюзиями», а у 1988 році його обрано за конкурсом на посаду доцента кафедри загальної хірургії. Асистент Сакевич П.П. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ранняя диагностика окклюзионных поражений артерий нижних конечностей» в 1990 році.

В 1982 році асистента Гіленка І.О. обрано на посаду доцента кафедри. Для написання докторської дисертації він навчався у докторантурі при Київському науково-дослідному інституті клінічної та експериментальної хірургії. В цьому ж інституті під безпосереднім керівництвом академіка О.О. Шалімова в 1990 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Диагностика и хирургическое лечение механических желтух неопухолевого генеза». В 1990 році Гіленко І.О. обрано за конкурсом на посаду завідуючого кафедрою госпітальної хірургії, а у 1991 році йому присвоєне вчене звання професора.

В 1983 році до штату кафедри переведено доцента Постнікова В.Ф. В 1989 році він залишив роботу у зв’язку з виходом на пенсію. В подальшому працював лікарем-хірургом у поліклініці ПОКЛ.

В 1980 році на посаду асистента кафедри обрано за конкурсом к.мед.н. Дем’янюка Д.Г. В 1989 році його обрано на посаду доцента, відповідальним за учбову роботу на кафедрі.

В 1988 році із кафедри факультетської хірургії переведено доцента Лисенка Б.П., який працюючи доцентом кафедри, за сумісництвом, очолював хірургічне відділення ПОКЛ.

В 1990 році на посаду асистентів кафедри обрані: к.мед.н. Баштан В.П. та Шкурупій О.А.; асистента Діхтенка Г.І. обрано на посаду доцента. В 1995 році доцент Діхтенко Г.І. був переведений на кафедру загальної хірургії, а доцент Лисенко Б.П. та асистент Баштан В.П. – на кафедру факультетської хірургії. Асистентами кафедри обрано: Діхтенка Т.Г. (1993 рік), к.мед.н. Ляховського В.І. (1994 рік), к.мед.н. Крижановського О.А. (1995 рік). У 2005 році з кафедри хірургічних хвороб на кафедру госпітальної хірургії переведений доцент Дудченко М.О.

З 2008 року завідувачем кафедри обрано проф. Шейка В.Д. Разом з ним із кафедри хірургічних хвороб переведено к.мед.н. Панасенка С.І., який у 2010 році став доцентом кафедри.

У 2009 р. – згідно Болонського процесу перейменована в кафедру хірургії № 2.

З 2011 року на кафедрі працює к.мед.н. Кравченко С.П., який з 2014 року обіймає посаду доцента кафедри. З 2011 року після закінчення аспірантури та захисту дисертації на кафедрі працює асистентом к.мед.н. Ситнік Д.А. З 2013 року на кафедрі почали працювати асистенти Должковий С.В. та Оганезян А.Г. У 2019 році доцент Панасенко С.І. після захисту докторської дисертації призначений завідувачем кафедри хірургії № 3 УМСА. Із даної кафедри на кафедру хірургії № 2 переведено доцента Капустянського Д.В., який є деканом медичного факультету № 2. На кафедрі хірургії № 2 навчаються студенти 5 та 6 курсів медичних факультетів № 1 та № 2, також факультету підготовки іноземних студентів. Серед них – іноземні студенти, головним чином з країн близького сходу. На кафедрі готуються фахівці, які будуть працювати в державах, що стали на шлях самостійного розвитку. Сьогодні випускники ВУЗу, що пройшли навчання на кафедрі, працюють по всій Україні, державах близького та дальнього зарубіжжя.

За період роботи кафедри захищені 4 докторські дисертації та 16 кандидатських. Співробітниками кафедри отримано 23 авторських свідоцтва та патентів, запропоновано 68 раціоналізаторських пропозицій. В клінічну практику впроваджено 34 нових методів діагностики та лікування.

На кафедрі захистили докторські дисертації та стали професорами: Чумак П.Я. (1984 р.), Лисенко Б.П. (1996 р.), Кузнєцов А.А. (1999 р.), Ляховський В.І. (2004 р.)

За останні роки запропоновані і впроваджені в роботу хірургічних відділень області:

 • розробка та впровадження новітніх мініінвазивних методик алогерніопластики гриж черевної стінки;
 • використання сучасного медичного інструментарію та обладнання для виконання оперативних втручань на органах черевної порожнини;
 • впровадження інтервенційної соноскопії при лікуванні об'ємних рідинних скупчень черевної порожнини;
 • розробка алгоритму прогнозування розвитку післяопераційного перитоніту та його профілактика, удосконалення методів програмованих санацій черевної порожнини;
 • застосування мініінвазивних методик при лікуванні гострого деструктивного панкреатиту.
 • удосконалення відеолапароскопічних методів і способів діагностики і лікування гострих та хронічних захворювань жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів;
 • створення та впровадження в практичну діяльність протоколів діагностики та лікування гострих та хронічних захворювань органів черевної порожнини;
 • впровадження методу екстраплеврального позавогнищевого остеосинтезу грудино-реберного каркасу при флотуючих переломах ребер та грудини;
 • застосування інтервенційної соноскопії при лікуванні об'ємних рідинних утворень органів грудної клітки;
 • удосконалення методів торакоскопічних втручань у діагностиці та лікуванні гострих та хронічних захворювань органів грудної клітки;
 • розробка нових мініінвазивних методів діагностики та лікування захворювань органів середостіння;
 • впровадження апаратних методів лікування захворювань товстої та прямої кишки;
 • застосування мініінвазивних методик лікування гострого та хронічного геморою;
 • удосконалення методів алогерніопластики при параколостомічних грижах.